Guangming Online> Life

Aerial view of Tang'an terraced fields in SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-LIPING-TERRACED FIELDS (CN)

Aerial photo taken on April 16, 2019 shows the Tang'an terraced fields in Liping County of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

[ Editor: zyq ]