Guangming Online> Life

Taihu lake in morning fog in E China's Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-TAIHU LAKE-MORNING FOG (CN)

  Boats rest on the Taihu Lake in morning fog in Wuxi, east China's Jiangsu Province, April 16, 2019. (Xinhua/Pan Zhengguang)

[ Editor: zyq ]