Guangming Online> Life

View in Jingxi, south China's Guangxi

CHINA-GUANGXI-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on April 16, 2019 shows the view in Jingxi, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)

[ Editor: zyq ]