Guangming Online> Life

Scenery of azalea flowers on Guifeng mountain in Macheng, China's Hubei

CHINA-HUBEI-WUHAN-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on April 25, 2019 shows people having fun among azalea flowers on the Guifeng mountain in Macheng, central China's Hubei Province. (Xinhua/Cheng Min)

[ Editor: zyq ]