Guangming Online> Picture

Scenery of Dunhuang Yardang National Geopark after rain

CHINA-GANSU-DUNHUANG-YARDANG GEOPARK

Aerial photo taken on May 8, 2019 shows the scenery of Dunhuang Yardang National Geopark after a rain in Dunhuang, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

[ Editor: zyq ]