Guangming Online> Picture

In pics: blue bea eaters in Haikou, China's Hainan

CHINA-HAIKOU-BLUE-TAILED BEE EATERS (CN)

A blue-tailed bee eater is seen in Haikou, south China's Hainan Province, May 14, 2019. According to statistics from Haikou Duotan Wetlands Institute, nearly 200 blue-tailed bee eaters reside in Haikou. (Xinhua/Yang Guanyu)

[ Editor: Zhang Zhou ]