Guangming Online> China

China Tourism Day marked nationwide

#CHINA-TOURISM DAY (CN)

Tourists watch sugar painting in Hejiayu Village in Zunhua City, north China's Hebei Province, on May 19, 2019, China Tourism Day. (Xinhua/Liu Mancang)

[ Editor: Zhang Zhou ]