Guangming Online> Life

Roses help farmers increase income in E China’s Jiangsu

万亩玫瑰开出三产扶贫花

Farmers harvest roses at Luji Town in Suqian, east China’s Jiangsu Province, May 15, 2019. (Photo by Zhang Lianhua/ Guangming Picture)

[ Editor: Zhang Zhou ]