Guangming Online> Picture

Various activities held across China to celebrate upcoming Dragon Boat Festival

#CHINA-DRAGON BOAT FESTIVAL-CELEBRATION (CN)

Ji Guoqin makes tiger-head sachets in Suzhou, east China's Jiangsu Province, June 3, 2019. Various activities are held across the country to celebrate the upcoming Dragon Boat Festival, which falls on June 7 this year. (Xinhua/Hang Xingwei)

[ Editor: Zhang Zhou ]