Guangming Online> Life

Cute panda

Cute panda

Cute panda in Sichuan Province.(Photo by Liu Guoxing/Guangming Picture)

 

[ Editor: WPY ]