Guangming Online> Life

Chinese bayberries enter harvest season in China's Guangxi, Guizhou

#CHINA-CHINESE BAYBERRY-HARVEST (CN)

A villager picks Chinese bayberries at an orchard in Xihua Village of Baotan Town in Luocheng Mulao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, June 11, 2019. (Xinhua/Wei Rudai)

[ Editor: Zhang Zhou ]