Guangming Online> China

Qingdao Jiaodong Int'l Airport under construction in China's Shandong

CHINA-SHANDONG-QINGDAO-AIRPORT CONSTRUCTION (CN)

Aerial photo taken on June 12, 2019 shows the Qingdao Jiaodong International Airport under construction in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)

[ Editor: Zhang Zhou ]