Guangming Online> Picture

Scenery of Guan'egou National Forest Park in NW China's Gansu

CHINA-GANSU-DANGCHANG-GUAN'EGOU-TOURISM(CN)

A tourist takes photos of the scenery in Guan'egou National Forest Park in Dangchang County of Longnan City, northwest China's Gansu Province, June 19, 2019. (Xinhua/Ma Ning)

[ Editor: Liu Jiaming ]