Guangming Online> Culture

Daily life in Xinshi ancient town in E China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-XINSHI TOWN-DAILY LIFE (CN)

Photo taken on July 4, 2019 shows a piece of Chagao, a local pastry, in Xinshi ancient town in Deqing County, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Wang Song)

[ Editor: WPY ]