Guangming Online> China

Aerial photos of Chiyou Jiuli Town scenic spot in SW China's Chongqing

CHINA-CHONGQING-PENGSHUI COUNTY-ETHNIC MINORITY BUILDING (CN)

Aerial photo taken on July 6, 2019 shows the Chiyou Jiuli Town scenic spot in Pengshui County, southwest China's Chongqing Municipality. The Chiyou Jiuli Town focuses on displaying history and culture of the Miao ethnic group. (Xinhua/Wang Quanchao)

[ Editor: Zhang Zhou ]