Guangming Online> China

Giant pandas Sijia and Youyou play at Giant Panda House in Heilongjiang

CHINA-HEILONGJIANG-GIANT PANDAS (CN)

Giant panda Youyou plays at Giant Panda House in the ski resort of Yabuli in northeast China's Heilongjiang Province, July 18, 2019. Giant pandas Sijia and Youyou came from Sichuan Province to Yabuli in July 2016, and now they have adapted well to the local climate. (Xinhua/Wang Song)

[ Editor: Zhang Zhou ]