Guangming Online> Life

Scenery of Beidaying Grassland in SW China's Yunnan

CHINA-YUNNAN-BEIDAYING-GRASSLAND (CN)

An elderly man herds at Beidaying Grassland in Hekou Town of Xundian Hui and Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Aug. 10, 2019. (Xinhua/Yang Zongyou)

[ Editor: Shi Ruoqi ]