Guangming Online> Life

Beautiful Salt Lake in Yuncheng City, north China's Shanxi

Beautiful Salt Lake in Yuncheng City, north China's Shanxi

Photo taken on August 11 shows the beautiful autumn scenery of Salt Lake in Yuncheng City, north China’s Shanxi Province. (Xue Jun / Guangming Picture)

[ Editor: Shi Ruoqi ]