Guangming Online> Life

Scenery on grassland in Xilingol League, N China's Inner Mongolia

CHINA-INNER MONGOLIA-XILINGOL-GRASSLAND (CN)

Photo taken on Aug. 14, 2019 shows scenery on a grassland in East Ujimqin Banner of Xilingol League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Peng Yuan)

[ Editor: Shi Ruoqi ]