Guangming Online> Life

View at Sanqiao wetland park in Nanjing, E China's Jiangsu

CHINA-JIANGSU-NANJING-WETLAND (CN)

Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows the view at Sanqiao wetland park in Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

[ Editor: Shi Ruoqi ]