Guangming Online> Life

Beautiful scenery of a tea garden in southwest China’s Chongqing

Beautiful scenery of a tea garden in southwest China’s Chongqing

Photo taken on Aug. 15, 2019 shows the beautiful scenery of a tea garden in Tieqiao Village, Daguan Township, Nanchuan District, southwest China’s Chongqing Municipality. (Hu Bo/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]