Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Penghu in China's Taiwan

CHINA-TAIWAN-PENGHU-SUNSET (CN)

Visitors play at a beach in Penghu, southeast China's Taiwan, Aug. 27, 2019. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: WPY ]