Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Qianjiadu scenic spot in Nanjing, E China's Jiangsu

CHINA-JIANGSU-NANJING-RURAL TOURISM (CN)

Photo taken on Sept. 7, 2019 shows the view in Qianjiadu scenic spot in Jiangning District, Nanjing, east China's Jiangsu Province. Qianjiadu scenic spot became a tourist attraction after elaborately designed renovation projects jointly carried out in Qianjiadu Village and Sunjiaqiao Village. (Xinhua/Ji Chunpeng)

[ Editor: WPY ]