Guangming Online> China

Daqing Oilfield: China's largest oil production base

CHINA-HEILONGJIANG-DAQING OILFIELD

Photo taken on Sept. 27, 2019 shows equipment at Daqing Oilfield in northeast China's Heilongjiang Province. Daqing Oilfield, discovered on Sept. 26, 1959, is the country's largest oil production base. (Photo by Xie Jianfei/Xinhua)

[ Editor: Liu Jiaming ]