Guangming Online> Life

Autumn scenery in Benxi, China's Liaoning

CHINA-LIAONING-AUTUMN SCENERY (CN)

Tourists take photos in Hugou Village in Benxi, northeast China's Liaoning Province, Oct. 12, 2019. (Xinhua/Yao Jianfeng)

[ Editor: SRQ ]