Guangming Online> Life

Cormorant fishing seen in E China's Jiangxi

Cormorant fishing seen in E China's Jiangxi

Villagers use traditional cormorant fishing method in Yangjia Village, Jiedu Township, Leping City, east China's Jiangxi Province, Oct. 11, 2019. (Zhu Dingwen/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]