Guangming Online> Editor’s Pick

Silver pheasants seen at Exiandong nature reserve in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-SILVER PHEASANT (CN)

A silver pheasant flies in the Exiandong nature reserve in Nanjing County, southeast China's Fujian Province, Oct. 20, 2019. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: SRQ ]