Guangming Online> Life

Beautiful wetland scenery in Tengchong, SW China’s Yunnan

Beautiful wetland scenery in Tengchong, SW China’s Yunnan

Photo taken on Nov. 4, 2019 shows the beautiful scenery of Beihai Wetland in Tengchong City, southwest China’s Yunnan Province. (Zhai Huiyong/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]