Guangming Online> Life

Beautiful scenery of populus euphratica in NW China's Xinjiang

Beautiful scenery of populus euphratica in NW China's Xinjiang

Photo taken on Nov.5, 2019 shows the beautiful autumn scenery of populus euphratica trees in Huludao scenic spot in Yuli County, northwest China’s Xinjiang Province. (Li Fei/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]