Guangming Online> Life

Beautiful scenery in Wuyuan County, E China's Jiangxi

Beautiful scenery in Wuyuan County, E China's Jiangxi

Tourists take photos of Shicheng Village in Wuyuan County, east China's Jiangxi Province, Nov. 8, 2019. (Xinhua/Hu Chenhuan)

[ Editor: SRQ ]