Guangming Online> Pet

Egrets fly over lake in Bihu ecological garden of Zhangzhou, SE China

CHINA-FUJIAN-ZHANGZHOU-ENVIRONMENT-EGRETS (CN)

Egrets fly over a heart-shaped island in Bihu ecological garden of Zhangzhou City, southeast China's Fujian Province, Nov. 13, 2019. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: SRQ ]