Guangming Online> Picture

In pics: cole flower field scenery in Wuyuan, Jiangxi

CHINA-JIANGXI-WUYUAN-TOURISM-SCENERY (CN)

Visiters take photos in front of the cole flower fields in the Jiangling scenic area of Wuyuan County, east China's Jiangxi Province, March 16, 2020. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor: WPY ]