Guangming Online> Picture

In pics: cole flower field scenery in Wuyuan, Jiangxi

CHINA-JIANGXI-WUYUAN-TOURISM-SCENERY (CN)

Photo taken on March 16, 2020 shows the cole flower fields in the Jiangling scenic area of Wuyuan County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor: WPY ]