Guangming Online> Editor’s Pick

Cherry blossoms in Fenghuanggou scenic spot in Nanchang

CHINA-JIANGXI-NANCHANG-CHERRY BLOSSOM (CN)

Aerial photo taken on March 20, 2020 shows the cherry blossoms in Fenghuanggou scenic spot in Nanchang County, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

[ Editor: SRQ ]