Guangming Online> Editor’s Pick

Birds spotted in Zhongxi Village of Xiafang Town in SE China

Birds spotted in Zhongxi Village of Xiafang Town in SE China

Eliot's pheasants are seen in Zhongxi Village of Xiafang Town, Mingxi County, southeast China's Fujian Province, March 23, 2020. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: WPY ]