Guangming Online> Editor’s Pick

Summer scenery of Huaxi National Urban Wetland Park in Guiyang, Guizhou

Summer scenery of Huaxi National Urban Wetland Park in Guiyang, Guizhou

Aerial photo taken on May 19, 2020 shows the summer scenery of Huaxi National Urban Wetland Park in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

[ Editor: SRQ ]