Guangming Online> Editor’s Pick

Blue-tailed bee eaters seen in Xiamen, Fujian

CHINA-FUJIAN-XIAMEN-BLUE-TAILED BEE EATERS (CN)

A blue-tailed bee eater is seen at Wuyuanwan blue-tailed bee eater nature reserve in Xiamen, southeast China's Fujian Province, May 19, 2020. (Xinhua/Wei Peiquan)

[ Editor: SRQ ]