Guangming Online> Editor’s Pick

Visitors view lotus flowers at Zijingshan Park in Zhengzhou

Visitors view lotus flowers at Zijingshan Park in Zhengzhou

Visitors view lotus flowers at Zijingshan Park in Zhengzhou, central China's Henan Province, June 30, 2020. (Xinhua/Li An)

[ Editor: ZY ]