Guangming Online> Culture

View of Wangwushan Mountain scenic spot in central China

CHINA-HENAN-JIYUAN-SCENERY (CN)

People visit the Wangwushan Mountain scenic spot by taking cable cars in Jiyuan City, central China's Henan Province, June 30, 2020. (Xinhua/Zhu Xiang)

[ Editor: WPY ]