Guangming Online> Life

People enjoy their time in Rizhao, Shandong

CHINA-SHANDONG-RIZHAO-SEASIDE-TOURISM (CN)

People enjoy their time on a beach in Rizhao of east China's Shandong Province, July 9, 2020. (Xinhua/Wang Kai)

[ Editor: SRQ ]