Guangming Online> Culture

Kunqu contest for children held in Suzhou, Jiangsu

#CHINA-JIANGSU-SUZHOU-KUNQU-YOUNG CONTESTANTS (CN)

Young contestants perform Kunqu, one of the oldest forms of Chinese opera, during a contest at Huqiu scenic area in Suzhou, east China's Jiangsu Province, Sept. 12, 2020. A Kunqu contest for children was held here on Saturday. (Photo by Hang Xingwei/Xinhua)

[ Editor: SRQ ]