Guangming Online> Pet

Silver pheasants seen in Exiandong nature reserve in China's Fujian

Silver pheasants seen in Exiandong nature reserve in China's Fujian

A silver pheasant makes a leap at the Exiandong nature reserve in Nanjing County, southeast China's Fujian Province, Oct. 14, 2020. (Xinhua/Peng Zhangqing)

[ Editor: ZY ]