Guangming Daily Correspondent Station in Cairo, Egypt

Yu Yi

Tel:002 023 335 4534

E-mail:yuyuyiyi@163.com