Guangming Daily Correspondent Station in Canberra, Australia

Chen Xiaofang

Tel:006 126 241 6378

E-mail: chenxf_au@yahoo.com

bobchen@iinet.net.au

Li Jiabin

E-mail: lijiabin1109@yahoo.com