Guangming Online> Editor’s Pick

Snow scenery across China

#CHINA-SNOW (CN)

A tourist walks in a tea garden in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, Jan. 28, 2018. (Xinhua/Huang Xiaohai)

[ Editor: meng ]