Guangming Online> Odd

In pics: withered lotus in Wudi County, east China's Shandong

#CHINA-SHANDONG-BINZHOU-WITHERED LOTUS (CN)

Photo taken on Dec. 8, 2018 shows withered lotus in Wudi County of Binzhou, east China's Shandong Province. (Xinhua/Chu Baorui)

[ Editor: Zhang Zhou ]