Guangming Online> Odd

Flowers seen in Gongshui River national wetland park in China's Hubei

#CHINA-HUBEI-PLANT (CN)

Photo taken on Dec. 14, 2018 shows the moss in the Gongshui River national wetland park in Xuan'en County of Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, central China's Hubei Province. (Xinhua/Song Wen)

[ Editor: Zhang Zhou ]