Guangming Online> Odd

Tourists take photos of frost scenery in China's Inner Mongolia

#CHINA-INNER MONGOLIA-FROST (CN)

Tourists take photos of frost scenery in Hexigten Banner, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Jan. 2, 2019. (Xinhua/Liu Mancang)

[ Editor: Zhang Zhou ]