Guangming Online> Odd

In pics: frozen waterfall at Wangtiane scenic spot in NE China's Jilin

CHINA-JILIN-FROZEN WATERFALL (CN)

The combination photo taken on Jan. 3, 2019 shows the frozen waterfall in Wangtiane scenic spot in Changbai County, northeast China's Jilin Province. (Xinhua/Zhang Nan)

[ Editor: Zhang Zhou ]