Guangming Online> Picture

Summer scenery of Yajiang County, SW China's Sichuan

CHINA-SICHUAN-YAJIANG-SUMMER VIEW (CN)

Horses run on grassland in Xi'eluo Town, in Yajiang County, southwest China's Sichuan Province, on Aug. 5, 2019. (Xinhua/Jiang Hongjing)

[ Editor: Shi Ruoqi ]